O NÁS

ODBORNÉ ŠKOLENIA V RÔZNYCH OBLASTIACH

Spoločnosť Bestest pôsobí vo viacerých segmentoch, ktoré odzrkadľujú samotnú víziu podniku. Ich spoločný bod môžeme definovať ako rozvíjanie osoby/osobnosti. Spoločnosť má jeden z dôležitých cieľov, a to ponúknuť odborné školenia vo viacerých sférach, ktoré sú kľúčové pre individuálny, aj profesionálny rozvoj. Tieto odborné kurzy zahŕňajú:

PODNIKANIE (ENTERPRENEURSHIP): Bestest si stanovila za cieľ podporovať podnikateľské myslenie a schopnosti. Kurzy v oblasti podnikania sa zameriavajú na rozvoj kreativity, inovácií a schopnosti efektívne riadiť podnikateľské projekty.

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ (FINANCIAL LITERACY): Pre rozvoj osobných a profesionálnych finančných schopností, spoločnosť poskytuje kurzy v oblasti finančnej gramotnosti. Účastníci sa učia riadiť svoje financie, investovať rozumne a budovať finančnú stabilitu.

VEDENIE (LEADERSHIP): Školenia v oblasti vedenia sú navrhnuté tak, aby posilnili líderské schopnosti účastníkov. Zameriavajú sa na rozvoj manažérskeho rozhodovania, tímovej spolupráce a schopnosti motivovať a inšpirovať ostatných.

KOMUNIKÁCIA (COMMUNICATION): Bestest chápe dôležitosť komunikačných zručností nielen v jazykovom kontexte, ale aj v odbornom prostredí. Kurzy komunikácie sa venujú verbálnym, aj neverbálnym komunikačným dovednostiam, pričom sú zamerané na efektívnu komunikáciu vo firemnom prostredí.

OSOBNOSTNÉ ZRUČNOSTI (SOFT SKILLS): V dnešnom konkurenčnom prostredí sú mäkké zručnosti (soft skills) rozhodujúce. Bestest poskytuje kurzy, ktoré pomáhajú rozvíjať schopnosti, ako tímová spolupráca, riešenie konfliktov, kreativita, či adaptabilita.

MEDZINÁRODNÁ JAZYKOVÁ PODPORA

Druhým hlavným pilierom spoločnosti je ponúknuť medzinárodnú jazykovú podporu vo forme jazykových pobytov, získaniu medzinárodne uznaných certifikátov a odborných jazykových kurzov. Zameriavame sa na anglický jazyk, ktorý sa stáva čoraz častejšie neodmysliteľnou súčasťou pracovného, aj každodenného života. Prečo tomu tak je?

Cestovanie do zahraničia sa stalo bežnou potrebou, ktorej neoceniteľnou výhodou je znalosť anglického jazyka aspoň na základnej úrovni.

Základné a stredné školy poskytujú iba všeobecné znalosti cudzieho jazyka. Množstvo firiem však vyžaduje od svojich zamestnancov komunikačné schopnosti na odbornej úrovni.

Firmy podnikajú na medzinárodných trhoch, a tak potrebujú zamestnancov, ktorí ovládajú svetový jazyk.

Firmy vyžadujú od svojich zamestnancov znalosť odborných výrazov využiteľných počas účasti na konferenciách. (Prezentovať je niekedy náročné aj v materinskom jazyku.)

ODHODLANIE BYŤ NAJLEPŠÍ

Služby Bestest vyplývajú z vlastných skúseností v oblasti využitia anglického jazyka a potreby neustáleho individuálneho rozvoja. Je preto presvedčená, že kombinácia jazykového vzdelávania a odborných kurzov vytvára komplexný prístup k celkovému rozvoju jednotlivca. Kurzy sú navrhnuté tak, aby umožnili účastníkom nielen získať nové vedomosti, ale aj schopnosť prakticky ich uplatňovať v rôznych profesionálnych, i životných situáciách. Slogan ,,BETTER THAN THE BEST“ zodpovedá nášmu odhodlaniu byť najlepší, v uspokojovaní potrieb klientov, v oblasti odbornej prípravy, jazykovej prípravy a rozvoja.