Podnikanie s Bestest: Rozvoj kreativity, Inovácie a Efektívne Riadenie

 • Home
 • Podnikanie s Bestest: Rozvoj kreativity, Inovácie a Efektívne Riadenie

Kurz na tému „Podnikanie“ od spoločnosti Bestest je komplexným programom navrhnutým na podporu a rozvoj podnikateľských schopností a myslenia účastníkov. Tento kurz sa venuje viacerým aspektom podnikania, vrátane kreativity, inovácií a efektívneho riadenia podnikateľských projektov.

CIEĽ KURZU

 • Podpora rozvoja podnikateľského myslenia a prístupu.
 • Posilnenie kreatívnych schopností účastníkov pri hľadaní nových riešení a príležitostí.
 • Naučiť efektívne riadiť podnikateľské projekty a dosiahnuť ich úspech.

OBSAH KURZU

1.ZÁKLADY PODNIKANIA

 • Úvod do podnikania a jeho rôzne formy.
 • Identifikácia podnikateľských príležitostí a výber vhodného obchodného modelu.
 • Právne a regulačné aspekty podnikania.

2. KREATIVITA A INOVÁCIE

 • Techniky stimulujúce kreativitu a nápady.
 • Inovácie ako kľúčový prvok úspešného podnikania.
 • Príklady inovatívnych podnikateľských modelov a ich úspešných implementácií.

3. RIADENIE PODNIKATEĽSKÝCH PROJEKTOV

 • Plánovanie a organizácia podnikateľských projektov.
 • Riadenie rizík a ich minimalizácia.
 • Efektívna komunikácia v tíme a s partnermi.

4. FINANCIE V PODNIKANÍ

 • Základy finančného plánovania a rozpočtovania.
 • Získavanie finančných prostriedkov a správne investičné rozhodovanie.
 • Meranie finančnej výkonnosti podniku.

5. MARKETING A STRATÉGIA RASTU

 • Vytváranie silného značkového obrazu a marketingové stratégie.
 • Rozvoj stratégií rastu a expanzie na trh.

METÓDY VÝUČBY

 • Interaktívne prednášky a prezentácie od odborníkov v oblasti podnikania
 • Praktické cvičenia a skupinové projekty na aplikáciu teoretických poznatkov
 • Štúdium prípadov a analýza úspešných podnikateľských modelov
 • Diskusie a debaty o aktuálnych témach v oblasti podnikania

VÝHODY:

 • Prístup k online zdrojom a materiálom na ďalšie štúdium
 • Možnosť networkingu s odborníkmi a inými účastníkmi kurzu

 

Kurz „Podnikanie s Bestest“ je navrhnutý tak, aby poskytol praktické nástroje a vedomosti potrebné na úspešný rozvoj a riadenie podnikateľských iniciatív.